ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-877-696-6775.

Si usted, o alguien a quien usted está ayudando, tiene preguntas acerca de Surgical Associates of the Shoals, P.C., tiene derecho a obtener ayuda e información en su idioma sin costo alguno. Para hablar con un intérprete, llame al 1-877-696-6775.

만약 귀하 또는 귀하가 돕고 있는 어떤 사람이 Surgical Associates of the Shoals, P.C.에 관해서 질문이 있다면 귀하는 그러한 도움과 정보를 귀하의 언어로 비용 부담없이 얻을 수 있는 권리가 있습니다. 그렇게 통역사와 얘기하기 위해서는 1-877-696-6775.로 전화하십시오.

如果您,或是您正在協助的對象,有關於[插入  項目的名稱 Surgical Associates of the Shoals, P.C.方面的問題,您 有權利免費以您的母語得到幫助和訊息。洽詢一位翻譯員,請撥電話 [在此插入數字 1-877-696-6775.。

Nếu quý vị, hay người mà quý vị đang giúp đỡ, có câu hỏi về Surgical Associates of the Shoals, P.C., quý vị sẽ có quyền được giúp và có thêm thông tin bằng ngôn ngữ của mình miễn phí. Để nói chuyện với một thông dịch viên, xin gọi 1-877-696-6775.

ن كان لديك أو لدى شخص تساعده أسئلة بخصوص Surgical Associates of the Shoals, P.C. فلديك الحق في الحصول على المساعدة والمعلومات

الضرورية بلغتك من دون اية تكلفة. للتحدث مع مترجم اتصل بـ 1-877-696-6775.

Falls Sie oder jemand, dem Sie helfen, Fragen zum Surgical Associates of the Shoals, P.C. haben, haben Sie das Recht, kostenlose Hilfe und Informationen in Ihrer Sprache zu erhalten. Um mit einem Dolmetscher zu sprechen, rufen Sie bitte die Nummer 1-877-696-6775. an.

Si vous, ou quelqu'un que vous êtes en train d’aider, a des questions à propos de Surgical Associates of the Shoals, P.C., vous avez le droit d'obtenir de l'aide et l'information dans votre langue à aucun coût. Pour parler à un interprète, appelez 1-877-696-6775.

જો તમેઅથવા તમેકોઇનેમદદ કરી રહ્ાાંતેમ ાંથી કોઇને[એસબીએમ ક ર્યક્રમન ાંન મ મક ો] વિશેપ્રશ્નો હોર્ તો તમનેમદદ અનેમ હહતી મેળિિ નો અવિક ર છે. તેખર્યવિન તમ રી ભ ષ મ ાંપ્ર પ્ત કરી શક ર્ છે. દ ભ વષર્ો િ ત કરિ મ ટે,આ [અહીં દ ખલ કરો નાંબર ] પર કોલ કરો.1-877-696-6775.

Kung ikaw, o ang iyong tinutulangan, ay may mga katanungan tungkol sa Surgical Associates of the Shoals, P.C., may karapatan ka na makakuha ng tulong at impormasyon sa iyong wika ng walang gastos. Upang makausap ang isang tagasalin, tumawag sa 1-877-696-6775.

यदि आपके ,या आप द्वारा सहायता ककए जा रहे ककसी व्यक्तत के Surgical Associates of the Shoals, P.C. के बारे में प्रश्न हैं ,तो आपके पास अपनी भाषा में मुफ्त में सहायता और सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। ककसी िभु ाषषए से बात करने के लिए ,1-877-696-6775. पर कॉि करें।

ຖ້ າທ່ ານ, ຫຼື ຄົນ ່ທທ່ ານກໍ າລັງຊ່ ວຍເຫຼື ອ, ມ ໍຄາຖາມກ່ ຽວກັບ Surgical Associates of the Shoals, P.C., ທ່ ານມ ິສດ ່ທຈະໄດ້ຮັບການຊ່ ວຍເຫຼື ອແລະໍຂ້ ມູ ນຂ່ າວສານ ່ທເປັ ນພາສາຂອງທ່ ານໍ ່ບມ ຄ່ າໃຊ້ຈ່ າຍ. ການໂອ້ລົມກັບນາຍພາສາ, ໃຫ້ ໂທຫາ 1-877-696-6775.

Если у вас или лица, которому вы помогаете, имеются вопросы по поводу Surgical Associates of the Shoals, P.C., то вы имеете право на бесплатное получение помощи и информации на вашем языке. Для разговора с переводчиком позвоните по телефону 1-877-696-6775.

Se você, ou alguém a quem você está ajudando, tem perguntas sobre o Surgical Associates of the Shoals, P.C., você tem o direito de obter ajuda e informação em seu idioma e sem custos. Para falar com um intérprete, ligue para 1-877-696-6775.

Sizin veya yardım ettiğiniz birinin Surgical Associates of the Shoals, P.C. hakkında sorularınız varsa, kendi dilinizde ücretsiz olarak yardım ve bilgi alma hakkınız bulunmaktadır. Bir tercüman ile konuşmak için 1-877-696-6775. numaralı hattı arayın.

ご本人様、またはお客様の身の回りの方でも、Surgical Associates of the Shoals, P.C. についてご質問がございました ら、ご希望の言語でサポートを受けたり、情報を入手したりすることができます。料金はかかりません。 通訳とお話される場合、1-877-696-6775.までお電話ください。